За нас
Представяне на БКОС

Българска камара за охрана и сигурност (БКОС) е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2007 г., с цел да представлява и защитава интересите на своите членове - работодатели в областта на частните услуги за сигурност, охрана, консултации, психологически изследвания и други на местно, регионално, браншово и национално равнище.

Организацията е редовен член на Българска стопанска камара и асоцииран член на Българския съюз на индустрията за сигурност и Българската търговско-промишлена палата.

Сдружението участва в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност при Главна дирекция „Национална полиция" и е в партньорство с Български червен кръст.

КЛЮЧОВИТЕ ЦЕЛИ НА БКОС са в духа на съвременните виждания за професионална и социална отговорност, а именно:

 • Защита на правата и интересите на членовете,

 • Съдействие и инициативи за подобряване на бизнес средата;

 • Партньорство за повишаване качеството на услугите за охрана и сигурност;

 • Партньорство по проекти за развитие на човешките ресурси, ангажирани в охранителния сектор,

 • Информираност и съдействие на всички заинтересовани лица по проблемите на охранителната дейност и сигурността,

 • Социална ангажираност.

 

ЕТИЧНА РАМКА НА ДЕЙНОСТТА НА БКОС:

 • Отворена политика и прозрачност,
 • Екипност - всички членове участват пряко в дейността,
 • Среда на равнопоставеност, недискриминация и уважение,
 • Социална отговорност,
 • Приятелска атмосфера и доверие.

Партньори Сдружение Кинематограф Медия Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес БЧК - Българският червен кръст Индустриален клъстер