Полезна информация
Новини
СРЕЩА НА ЗАМ.МИНИСТЪР ВАСИЛ МАРИНОВ И ЧАСТНИЯ ОХРАНИТЕЛЕН СЕКТОР
15.08.2013г..

На 15.08.2013 г. в Министерство на вътрешните работи се проведе първата по рода си среща между зам.министър на МВР и представители на частния охранителен сектор. Инициативата за тази среща дойде от страна на зам.министър Васил Маринов и е продиктувана от необходимостта за намиране на креативни решения за сътрудничество и изработване на трайна политика за взаимодействие между частните и държавни правоохранителни структури. На срещата присъстваха представители на всички браншови организации, участващи в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност - НАФТСО, НАФОТС, БКОС, НАЛСИЧОД, СФОС и НБКОД. МВР беше представено на тази среща и от комисар Милчо Енев, комисар Божидар Василев, комисар Добромир Василев, инспектор Камелия Кукева. 

Целта е да установим ефективно съвместно противодействие на битовата престъпност, за да се чувстват гражданите по-сигурни, каза министър Маринов още в началото на срещата. Всички участници в срещата изразиха мнения, предложения и становища, като се обединиха около няколко ключови проблема, които да се решат реално при това във възможно най-кратък срок:

 • Връщане на възможността да се подават документи към МВР по електронен път,
 • Определяне на длъжност само за контакт и работа с частните охранителни фирми във всяко районно управление,
 • Регламентиране на ежеседмични срещи в районните управления с представители на частните фирми за обмяна на информация за криминогенната обстановка,
 • Провеждане на Кръгла маса с народни представители за обсъждане на необходимите промени в законодателството.

Срещата между МВР и частния охранителен сектор приключи с изразена надежда от двете страни това да е началото на едно наистина ползотворно сътрудничество.  

 

Доброволни професионални стандарти в охранителния бранш чрез секторен компетентностен модел
07.05.2013г..

Националната асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства (НАФОТС), в изпълнение на проект на Българската стопанска камара, изработи професионални стандарти за 10 ключови длъжности в охранителния бранш. Разписани са критерии за притежавано ниво на знания, умения и компетенции на следните длъжности: охранител – невъоръжена и въоръжена охрана, охрана инкасо, оператор в мониторинг център, охранител – автопартрул, директор – физическа охрана, директор – мониторинг център и обектов отговорник. По този начин охранителният бизнес въвежда доброволно сред десет водещи пилотни предприятия компетентностния подход на управление, който залага освен на задължителните изисквания за професионален ценз и на личните умения и компетенции на служителите. Така ще се гарантира по-високо качество на услугата и възможност за кариерно развитие на всеки. Компетентностният подход предлага възможност за изследване на придобитите неформални знания и дава възможност за награждането им.

„Това е възможност браншът да заеме своето място в сферата на специфичните услуги, защото ще гарантира добавена стойност на услугата чрез развитието на заетите в него. Ценното на въвеждането на професионални стандарти е също така участието на фирми, които на практика са конкуренти по между си, но имат обща визия за развитието на сектора.“, коментира Татяна Иванова, секторен референт на СКС „Частни услуги за сигурност“.

Специфичните компетенции, които трябва да притежават заетите в охранителния бранш са свързани основно с преценяването на риска и поемането на риск, издръжливостта на стрес и напрежение, самоконтрола, използването на оръжие, личната мотивация и вниманието към детайлите, спазването на правилата и процедурите. Мениджърите, заети в охранителния сектор, трябва да притежават компетенции, свързани с управлението на промяната, познаването на бизнес средата, управлението на кризи и конфликтни ситуациии.

Секторът е част от цялостната система за сигурност в страната и се нуждае от много по-висока обществена оценка на неговата значимост. Той обезпечава сигурността на хиляди важни държавни, административни и стопански обекти. Отговорностите на хората, които извършват тази дейност, и изискванията към тяхната професионална квалификация и ниво на развитие на компетенциите са аналогични с тези на сходните дейности, извършвани от структури като МВР, МО и други. „Поради това, остава напълно неясно, защо условията на труд и нивата на възнаграждение на аналогични позиции, охраняващи аналогични по степен на сложност обекти в частната охранителна дейност, са значително по-ниски. Считаме за целесъобразно това несъответствие да се коригира с промени в съответното действащо законодателство, като се изравнят базовите възнаграждения с аналогичните нива на възнаграждение на служителите в държавните структури за охрана и сигурност на сходни позиции“, коментира Татяна Иванова.

По последни данни в охранителния бранш работят над 100 000 служители на различни позиции, като най-често работят на терен. За сравнение, в структурите на МВР работят близо 50 000 служители. Средната заплата в частния охранителен сектор е около 450 лева, а в държавната система за сигурност е близо 900 лева. Въз основа на секторния модел, който отразява знанията, уменията и компетенциите на ниво бранш, се предлага промяна на формирането на заплащането на охранителите и заетите на ръководни длъжности. Вместо индексиране с минималната работна заплата за заетите като охранители, да се направят разграничения по следните показатели: опит, допълнителни квалификации, владеенето на специфичните компетенции за бранша и др.

„Тепърва се задава все по-голяма необходимост от квалифицирани кадри, които да могат да работят със специализиран софтуер, нови технологии за интегрирани системи за сигурност“, коментира Стефан Ганков, председател на СКС „Частни услуги за сигурност”. Според него, в сектора съществуват потребности от обособяването на нови длъжности, наложени както от влошаването на икономическата ситуация в страната, така и от развитието на охранителната дейност като устойчив бизнес.

Сред основните предложения на бранша за промяна в практиката са следните:

 • Да се дефинира кои услуги попадат в обхвата на „частни услуги за сигурност”.
 •  Необходим е изцяло нов закон, регламентиращ частните услуги за сигурност;
 • Да се актуализира поднормативната уредба (наредби, правилници и др.);
 • Да се актуализира НКПД - липсват основни длъжности, а са налични неактуални;
 • Да се формира образователна програма в липсващото звено между ЦПО и висшите училища, тъй като подготовката на персонала (начална и продължаваща) в повечето случаи е формална;
 • Да се въведат стимули за работодателите и работниците за повишаване на квалификацията и развитие на професионалните умения и компетенции;
 • Да се въведе секторният компетентностен модел и професионалните стандарти;
 • Да се полагат изпити за „Охранител“ пред независима комисия, чийто членове не са лицензиращ, контролиращ или участващ на пазара субект;
 • Да се лицензират и служителите на фирмите, за които дейността по монтаж, поддръжка и ремонт на технически системи за сигурност не е основна, а съпътстваща;
 • Да се отмени правото на МВР да извършва охрана като стопанска дейност или функциите по лицензиране и контрол на ЧОД да се прехвърлят на друга институция.
СИМУЛАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112
26.02.2013г..

 

SECURITY EXPO 2013, което ще се проведе от 6 до 9 март 2013 г. в Интер Експо Център - София, ще представи демонстрация на системата 112, като част от съпътващата програма. Специалисти от МВР ще покажат как гражданите се обслужват по един и същ начин във всички центрове в страната, което прави системата много гъвкава, а центровете взаимно заменяеми. По този начин ще се демонстрира възможността всеки център да приема повиквания от която и да е точка от страната (включително географски области извън съответния район за планиране). Специалистите ще симулират какво се случва, ако при настъпване на събитието няма свободен оператор или има повреда в един център и по какъв начин обажданията се пренасочват автоматично към свободен оператор или друг център. Целта е да се покаже как при позвъняване на 112 се получава информация във всички центрове за местоположението на повикващия автоматично в момента на приемане на повикването от оператор (call taker), чрез "push" метод.

Изложението и съпътстващите го събития ще привлекат вниманието на специализираните структури от системата на МВР и МО, консултанти, специалисти в областта на сигурността и охраната, мениджъри на строителни фирми, търговски обекти, хотели, банки, обменни бюра, предприятия и заводи, на застрахователни, автомобилни и транспортни компании и на всеки, за който защитата е приоритет.

SECURITY EXPO 2013 e техническо изложение, което се провежда паралелно с изложбите: MachTech&Metal - машиностроене, металургия, леярство и инструментална екипировка; IFAM - автоматика, роботика и мехатроника; INTRONIKA - електронна промишленост и телекомуникации; PLAST - пластмасова и каучукова промишленост; Transport & Logistics - транспорт и логистика (6-8 март).

За повече информация следете сайта на БТПП, ИЕЦ и Facebook страницата на изложбата.

 

Как да реагираме при кризисни ситуации?
19.02.2013г..

От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ще направят презентация по програма на НАТО как професионалистите да постъпват в случаи на химични, биологични, радиологични или ядрени инциденти. Това ще стане на XX юбилейно издание на SECURITY EXPO 2013 от 6 до 9 март 2013 г. в Интер Експо Център.

Специалисти от Главна дирекция „Гранична полиция" ще излъчат в реално време дейности на структурата по осъществяване на граничния контрол на българската държавна граница и въведените най-нови Интегрирани системи за наблюдение „Синя" граница. Посетителите ще могат на живо да наблюдават участък от българо-турската граница, където Интегрираната система „Синя" граница вече работи.


На SECURITY EXPO 2013 ще има изложба на наградените творби за предходната учебна година в Националния ученически конкурс с международно участие „С очите си видях бедата", организиран от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението."

 

Турнир по джу джицу и специална защита за полицаи и охранители
17.02.2013г..

Международен турнир по джу джицу и специална защита се проведе на 16.02.2013 г. в зала „Овергаз Арена" в София. Това е първото състезание, организирано със съвместните усилия на нестопански организации на държавни и частни правоохранителни структури - Централен полицейски джу джицу клуб, Българска джу джицу федерация и Българска камара за охрана и сигурност.

Специални гости на Турнира бяха ген. Людмил Маринчевски, г-н Петър Денев, главен секретар на Българска стопанска камара, и г-жа Татяна Иванова, секторен референт на Секторен консултативен съвет „Частни услуги за сигурност".

„Турнирът събра рекорден брой състезатели - 105 участници от 16 клуба и фирми в България и Република Сърбия", според Тони Петров, президент на Централен полицейски джу джицу клуб и организатор на мероприятието.

Състезанието се проведе по 4 дисциплини: файтинг система, дуо система, не ваза и специална защита. Специалната защита се практикува от състезатели, работещи в правоохранителните органи - полиция, армия, съдебна власт, частни охранителни фирми и други.  В тази дисциплина участваха отбори от спортни и полицейски клубове, от охранителни фирми, Колежа по охрана и сигурност и Съюза на парашутистите в България. Дисциплината включва различни техники на защита със и без помощни средства /палка и белезници/ - обезвреждане, контролиране и задържане на нарушител чрез правомерни  действия. Именно тази дисциплина обедини полицаи и охранители да премерят сили в това, което за тях не е просто спорт, а професия.

На финалистите по „Специална защита" г-н Петър Денев връчи от името на БСК - Съюз на Българския бизнес почетни грамоти и плакети в знак на подкрепа към тези хора, работещи в сферата на сигурността, която от своя страна е неизменен фактор за нормалното функциониране на бизнеса.

„Някои негативни събития вкараха трайно охранителния бранш в светлините на „прожекторите", което означава, че е време държавни и частни структури за сигурност да потърсят нови пътища за взаимодействие и ефективни решения за сътрудничество", сподели Николета Спасова, председател на БКОС.  

 

Партньори CITY.RISKS project Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес