Полезна информация
Новини
25 години "ВАДИМ" ООД!
27.08.2014г..

На 27.08.2014 г. първата частна охранителна и детективска агенция в България "ВАДИМ" ООД отпразнува своите 25 години на охранителния пазар. Българска камара за охрана и сигурност поздравява "ВАДИМ" ООД за юбилея и желае на всичките й служители и търговски партньори здраве и делови успехи!

 

МЕМОРАНДУМ за сътрудничество между МВР и ЧОФ
10.06.2014г..

На 10.06.2014 г. бе подписан първия в историята на частната охранителна дейност Меморандум за сътрудничество между Министерство на вътрешните работи и частните охранителни фирми, представлявани от браншовите организации в сектора. СТраните изразиха желание това да е началото на едно ползотворно партньорство за противодействие на престъпността и повишаване на обществената и гражданска сигурност.

1000 лв. НАГРАДА ЗА "ОХРАНИТЕЛ НА ГОДИНАТА 2013"
04.11.2013г..

Награда от 1000 лв. получи Господин Добриков Господинов, охранител от фирма "ВИС-42" ООД - гр. Хасково, за титлата "Охранител на годината 2013" на специална церемония днес, 04 ноември 2013 г., в Българска стопанска камара. Голямата награда бе връчена от г-жа Дора Колева, маркетинг мениджър на охранителна фирма "Селена 52" ЕООД, която бе основен спонсор на конкурса.

Г-н Петър Денев, главен секретар на Българска стопанска камара, връчи почетен знак и грамота на отличения охранител, а организаторите на събитието Българска камара за охрана и сигурност  и Национална асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства подариха икона на св. Мина, който е воин, покровител на семейството, сираците и бездомните, пазител на пътуващите на дълъг път, воините и лечителите.

Националният конкурс "Охранител на годината 2013" се организира за първи път в България и има за цел да даде признание на охранители, които в реална ситуация са се отличили с кураж, професионализъм и жертвоготовност, както и да насочи общественото внимание към истинската значимост на охранителната професия за гражданската, обществена и бизнес сигурност.

Непосредствено преди церемонията по награждаването на победителите в конкурса изпълнителният секретар на НАФОТС г-жа Татяна Иванова представи Пътна карта за развитие на "Частните услуги за сигурност". Документът цели да определи посоката за развитие на сектора и да постави на практически основи заложеното в няколко ключови документа на европейско ниво, а именно:

- Стратегия на ЕК за конкурентоспособност;

- Стратегия на ГД "Предприятия и промишленост" за развитие на частните услуги за сигурност (2012г.);

- Становище на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) - "Индустриална политика за отрасъла на сигурността - план за действие за иновативен и конкурентоспособен отрасъл на сигурността" СОМ (2013) С 76/07;

- Реформа в сектора за сигурност, Женевски център за анализ - част 20 "Регулация на частните компании аз сигурност - състояние и перспективи".

При разработването на пътната карта са отчетени и изводите, включени в секторния анализ по проекта на БСК, проучване на Световната банка, анализ на Министерството на финансите и предложения на членовете на НАФОТС.

Пътната карта обхваща предложения, свързани с дефинирането на целия сектор и развитието му като такъв, а не като отделни подсектори и дейности, свързани с него.

СРЕЩА НА ЗАМ.МИНИСТЪР ВАСИЛ МАРИНОВ И ЧАСТНИЯ ОХРАНИТЕЛЕН СЕКТОР
15.08.2013г..

На 15.08.2013 г. в Министерство на вътрешните работи се проведе първата по рода си среща между зам.министър на МВР и представители на частния охранителен сектор. Инициативата за тази среща дойде от страна на зам.министър Васил Маринов и е продиктувана от необходимостта за намиране на креативни решения за сътрудничество и изработване на трайна политика за взаимодействие между частните и държавни правоохранителни структури. На срещата присъстваха представители на всички браншови организации, участващи в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност - НАФТСО, НАФОТС, БКОС, НАЛСИЧОД, СФОС и НБКОД. МВР беше представено на тази среща и от комисар Милчо Енев, комисар Божидар Василев, комисар Добромир Василев, инспектор Камелия Кукева. 

Целта е да установим ефективно съвместно противодействие на битовата престъпност, за да се чувстват гражданите по-сигурни, каза министър Маринов още в началото на срещата. Всички участници в срещата изразиха мнения, предложения и становища, като се обединиха около няколко ключови проблема, които да се решат реално при това във възможно най-кратък срок:

 • Връщане на възможността да се подават документи към МВР по електронен път,
 • Определяне на длъжност само за контакт и работа с частните охранителни фирми във всяко районно управление,
 • Регламентиране на ежеседмични срещи в районните управления с представители на частните фирми за обмяна на информация за криминогенната обстановка,
 • Провеждане на Кръгла маса с народни представители за обсъждане на необходимите промени в законодателството.

Срещата между МВР и частния охранителен сектор приключи с изразена надежда от двете страни това да е началото на едно наистина ползотворно сътрудничество.  

 

Доброволни професионални стандарти в охранителния бранш чрез секторен компетентностен модел
07.05.2013г..

Националната асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства (НАФОТС), в изпълнение на проект на Българската стопанска камара, изработи професионални стандарти за 10 ключови длъжности в охранителния бранш. Разписани са критерии за притежавано ниво на знания, умения и компетенции на следните длъжности: охранител – невъоръжена и въоръжена охрана, охрана инкасо, оператор в мониторинг център, охранител – автопартрул, директор – физическа охрана, директор – мониторинг център и обектов отговорник. По този начин охранителният бизнес въвежда доброволно сред десет водещи пилотни предприятия компетентностния подход на управление, който залага освен на задължителните изисквания за професионален ценз и на личните умения и компетенции на служителите. Така ще се гарантира по-високо качество на услугата и възможност за кариерно развитие на всеки. Компетентностният подход предлага възможност за изследване на придобитите неформални знания и дава възможност за награждането им.

„Това е възможност браншът да заеме своето място в сферата на специфичните услуги, защото ще гарантира добавена стойност на услугата чрез развитието на заетите в него. Ценното на въвеждането на професионални стандарти е също така участието на фирми, които на практика са конкуренти по между си, но имат обща визия за развитието на сектора.“, коментира Татяна Иванова, секторен референт на СКС „Частни услуги за сигурност“.

Специфичните компетенции, които трябва да притежават заетите в охранителния бранш са свързани основно с преценяването на риска и поемането на риск, издръжливостта на стрес и напрежение, самоконтрола, използването на оръжие, личната мотивация и вниманието към детайлите, спазването на правилата и процедурите. Мениджърите, заети в охранителния сектор, трябва да притежават компетенции, свързани с управлението на промяната, познаването на бизнес средата, управлението на кризи и конфликтни ситуациии.

Секторът е част от цялостната система за сигурност в страната и се нуждае от много по-висока обществена оценка на неговата значимост. Той обезпечава сигурността на хиляди важни държавни, административни и стопански обекти. Отговорностите на хората, които извършват тази дейност, и изискванията към тяхната професионална квалификация и ниво на развитие на компетенциите са аналогични с тези на сходните дейности, извършвани от структури като МВР, МО и други. „Поради това, остава напълно неясно, защо условията на труд и нивата на възнаграждение на аналогични позиции, охраняващи аналогични по степен на сложност обекти в частната охранителна дейност, са значително по-ниски. Считаме за целесъобразно това несъответствие да се коригира с промени в съответното действащо законодателство, като се изравнят базовите възнаграждения с аналогичните нива на възнаграждение на служителите в държавните структури за охрана и сигурност на сходни позиции“, коментира Татяна Иванова.

По последни данни в охранителния бранш работят над 100 000 служители на различни позиции, като най-често работят на терен. За сравнение, в структурите на МВР работят близо 50 000 служители. Средната заплата в частния охранителен сектор е около 450 лева, а в държавната система за сигурност е близо 900 лева. Въз основа на секторния модел, който отразява знанията, уменията и компетенциите на ниво бранш, се предлага промяна на формирането на заплащането на охранителите и заетите на ръководни длъжности. Вместо индексиране с минималната работна заплата за заетите като охранители, да се направят разграничения по следните показатели: опит, допълнителни квалификации, владеенето на специфичните компетенции за бранша и др.

„Тепърва се задава все по-голяма необходимост от квалифицирани кадри, които да могат да работят със специализиран софтуер, нови технологии за интегрирани системи за сигурност“, коментира Стефан Ганков, председател на СКС „Частни услуги за сигурност”. Според него, в сектора съществуват потребности от обособяването на нови длъжности, наложени както от влошаването на икономическата ситуация в страната, така и от развитието на охранителната дейност като устойчив бизнес.

Сред основните предложения на бранша за промяна в практиката са следните:

 • Да се дефинира кои услуги попадат в обхвата на „частни услуги за сигурност”.
 •  Необходим е изцяло нов закон, регламентиращ частните услуги за сигурност;
 • Да се актуализира поднормативната уредба (наредби, правилници и др.);
 • Да се актуализира НКПД - липсват основни длъжности, а са налични неактуални;
 • Да се формира образователна програма в липсващото звено между ЦПО и висшите училища, тъй като подготовката на персонала (начална и продължаваща) в повечето случаи е формална;
 • Да се въведат стимули за работодателите и работниците за повишаване на квалификацията и развитие на професионалните умения и компетенции;
 • Да се въведе секторният компетентностен модел и професионалните стандарти;
 • Да се полагат изпити за „Охранител“ пред независима комисия, чийто членове не са лицензиращ, контролиращ или участващ на пазара субект;
 • Да се лицензират и служителите на фирмите, за които дейността по монтаж, поддръжка и ремонт на технически системи за сигурност не е основна, а съпътстваща;
 • Да се отмени правото на МВР да извършва охрана като стопанска дейност или функциите по лицензиране и контрол на ЧОД да се прехвърлят на друга институция.
Партньори Сдружение Кинематограф Медия Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес