Полезна информация
Нормативни документи
Закон за частната охранителна дейност


НАРЕДБА № I-121 от 24.06. 2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари


НАРЕДБА № 8121з-902 ОТ 22 АВГУСТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛИЧНА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
22.08.2016г..

НАРЕДБА № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки


НАРЕДБА № Iз-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност


123...3»
Партньори CITY.RISKS project Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес