Полезна информация
Нормативни документи
ЗАКОН за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия


НАРЕДБА 8121з-444 от 3 май 2016 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции


НАРЕДБА № 7 от 08 .06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите


НАРЕДБА № 9 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Охранител"


ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси


Партньори Сдружение Кинематограф Медия Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес