НАФТСО, НАФОТС, НАЛСИЧОД, НБКОД, БКОС, ИКС, СФОС: ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: Общо становище от среща на сдруженията, представляващи частната индустрия за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

НАФТСО, НАФОТС, НАЛСИЧОД, НБКОД, БКОС, ИКС, СФОС: ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: Общо становище от среща на сдруженията, представляващи частната индустрия за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: Среща на сдруженията, представляващи частната индустрия за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) - член на Конфедерацията на европейската индустрия за сигурност (CoESS), Националната асоциация на фирмите охраняващи с технически средства (НАФОТС) - член на европейската организация, представляваща индустрията за електронни, противопожарни и охранителни системи (Eиralarт), Националната асоциация на лицата и сдруженията извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД), Национална браншова камара охранители и детективи (НБКОД), Българска камара за охрана и сигурност (БКОС), Индустриален клъстер „Сигурност" (ИКС) и Съюз на фирмите за охрана и сигурност (СФОС), изразяваме общото ни становище по новоприетия Закон за частна охранителна дейност (ЗЧОД) (Обн. - ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г., в сила от 31.03.2018 г.) и Проектите на Наредба за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД и Наредба за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията по ЗЧОД, публикувани на портала за обществено обсъждане на МВР на 12.03.2018 г. преди влизането им в процедура по приемането им на 12.04.2018 г.

На 26.03.2018 г. НАФТСО, НАФОТС и НАЛСИЧОД в качеството им на членове на Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност в ГДНП, изготвиха Становище, в което изразиха своята позиция по новия ЗЧОД и проектите на двете Наредби. Становището е изпратено до институциите, които изготвят и имат отношение към регламентиращите документи за охранителната индустрия:

Президент на Република България;

Председател на 44 Народно събрание;

Председател на Комисията по Вътрешна сигурност и обществен ред при НС;

Министър на вътрешните работи;

Зам.-министър на вътрешните работи;

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ);

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ).

На 30.03. 2018 г. позиция приета на съвещание на ИКС, БКОС и СФОС и фирми от сектора са изпратени и до:

Министър председател на Р. България;

Омбудсман на Р. България;

Главен прокурор;

Председател на Консултативния съвет по законодателство към председателя на 44-ия парламент;

Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред;

Както и сезиране на Европейската комисия.

Считаме за необходимо и безусловно наложително, влизането в сила на Закона да бъде отложено за период не по-малък от една година от датата на обнародването му и/или до изработване и приемане на нов ЗЧОД. В този си вид Законът предвижда значителен брой промени от административен характер, въвеждането на които е свързано с много по-продължителен период от време от предвидения в § 16 от ПРЗ на ЗЧОД двумесечен гратисен период. Този проблем произтича от ЗЧОД и бе заложен въпреки предложенията, които Асоциациите, Сдруженията и Съюзите, представляващи индустрията за частна сигурност направихме пред законодателите.