Предлаганите изменения и допълнения на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) са резултат от задълбочен анализ и оценка на въздействието след 5-годишното му прилагане.

Публикуваният на 18.10.2023 г. за обществено обсъждане Проект на ЗИД на Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 10 от 2018 г.; изм. бр. 27 и 92 от 2018 г., бр. 13 и 17 от 2019 г., и бр. 69 от 2020 г.) е изготвен съвместно с представители на МВР и охранителния бранш, като целта е да се преодолеят съществените практически проблеми, станали ясни, по време на функционирането на ЗЧОД от 2018 г. до сега.

Предлаганите изменения и допълнения на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) са резултат от задълбочен анализ и оценка на въздействието след 5-годишното му прилагане, като най-съществените са:
- Обединяване на дейностите посочени в чл. 5, ал. 1, т. 2, т. 5 и т. 9 в една обща – т.2, тъй като същите се припокриват;
- Добавяне на възможност юридическо лице да бъде „Възложител“ по договор за лична охрана;
- Привеждане на нормите в съответствие със социално-икономическото развитие на обществото ни към настоящия момент;
- Въвеждане на възможността за превъзлагане на дейности по договорите за охрана при определени условия, поради факта, че е трудно достижимо, търговец да има свои представители на цялата територия на Република България;
- Посочване на конкретните обстоятелства, които следва да се установяват по служебен път при кандидатстване за издаване на лиценз;
- Премахване на ограничението „реабилитирани лица“, да бъдат собственици на капитала или управители;
- Включване на управителите на търговски дружества и юридически лица към категорията на лицата, които трябва да отговарят на изискванията за извършване на частна охранителна дейност;
- Разширяване кръга на лица, които могат да бъдат наети по трудови правоотношения, за извършването на охранителни дейности, като по този начин няма да бъде задължително трудовият договор да е „основен“ и ще се разшири кръга на лицата желаещи да работят допълнително. Образованието ще бъде свалено до „основно“ и по този начин ще се разшири кръга на лицата, които желаят да извършват този вид дейност;
- Намаляване на административната тежест чрез предоставянето на възможност за използване на Портала за електронни административни услуги, съгласно Закона за електронното управление, за подаване на документи с уведомителен характер, чрез изменения в чл. 51, ал. 1 и чл. 52, ал. 3 от ЗЧОД;
- Актуализиране размера на административните наказания и в частност на минималното в съответствие със социално-икономическото развитие на страната.

Проектозаконът за изменение и допълнение на ЗЧОД е публикуван на Портала за обществени консултации и може да прегледан през линковете по-долу:


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност
Становище от 05.09.2023г. на дирекция „Модернизация на администрацията“ при Министерския съвет
Формуляр от 02.10.2023 г. за частична предварителна оценка на въздействието

Българска камара за охрана и сигурност подкрепя предложенията за изменение и допълнение на ЗЧОД, които ще осигурят по-стабилна бизнес среда.