Във връзка с европейски проект City.Risks, фокусиран върху престъпността в градска среда, в София беше направено социално проучване относно страховете от престъпления и усещанията на хората за безопасност.

Във връзка с европейски проект City.Risks, фокусиран върху престъпността в градска среда, в София беше направено социално проучване относно страховете от престъпления и усещанията на хората за безопасност.

В проучването са взели участие 750 човека, от които 56.8 % мъже и 43.2% жени. От тях 74.67% са трудово заети, 8.5% са пенсионери, 7.33% - студенти, 4.27% - безработни, които търсят работа, 3.6% се грижат за деца или възрастни хора и 1.6% са самонаети.

Проучването показва, че повечето хора са сравнително уверени в ефективността на институциите Полиция, Пробация, Затвори - 60.40%. Не малък брой от анкетираните не са много уверени - 20.53%, а 19.07% съвсем не са уверени в институциите. За сметка на това пък 75.73% от участниците в проучването се притесняват, макар и не панически, да не станат жертва на престъпление.

34% от хората са споделили, че животът им е много повлиян от страха от престъпление, а на 62.40% страхът влияе до известна степен. В резултат на това 99.47% от анкетираните признават, че в квартала им има места, където не биха отишли поради страх от престъпността.

През деня 87.87% от хората се чувстват доста безопасно, разхождайки се в квартала си, но през нощта 85.20 % намират разхождането по тъмно доста опасно.

35.47% от анкетираните приемат, че трябва да настройват поведението си спрямо рисковете, за да не станат жертва на престъпление, а 39.73 % се колебаят доколко трябва да се променят, т.е. нито приемат, нито отказват.

Независимо от мнението на хората относно съобразяването на поведението и живота им с престъпността с цел избягването й, почти всички силно се притесняват да не станат жертва на конкретни престъпления:

95.20 % - от влизане в дома им, когато ги няма,
94.93% - да не бъде откраднато нещо от колата им,
95.60% - да не бъде открадната колата им,
99.20 % - да не бъдат ограбени на улицата,
99.87% - да не бъдат физически нападнати,
100% - от сексуално насилие,
99.87% - да не станат жертва на престъпление в градския транспорт,
Консултирането на гражданите по въпросите за престъпността и безопасността е полезен процес, смятат 47.33% от анкетираните. Готовността сред гражданите в местното общество да работят заедно по въпросите за престъпността и безопасността е оценена като голяма само от 17.47% от анкетираните, 30.67% смятат, че е донякъде, а 46.67% определят, че гражданите не са съвсем готови да се включат в такъв процес.

Ако хората можеха да влияят върху подобряване на средата на сигурност в техния район/квартал, биха повлияли върху следните приоритети, посочени от анкетираните:

96.13% - намаляване на насилието
100% - да се работи с млади хора, за да се намали тяхното приобщаване към престъпни общности,
28.53% - намаляване на престъпността от омраза.
Основните заключения от проведеното социално проучване са, че:

ü Гражданите определено имат притеснения да не станат жертва на престъпления.

ü Не се чувстват в опасност през деня, но през нощта се страхуват да се разхождат сами.

ü Гражданите са сравнително уверени в Полицията.

ü Смятат, че е полезно да бъдат консултирани по въпросите на сигурността.

ü Не са съвсем готови да се включат заедно за повишаване на безопасността им.

ü Хората биха използвали приложения, с които да обменят информация за престъпността, но според тях това не би ги накарало да се чувстват по-сигурни.

Социалното проучване е направено в рамките на проект City.Risks, който стартира през 2015 г. и има за цел да подобри сигурността на хората в градска среда. Проектът е с продължителност 3 години, финансиран е по програма HORIZON 2020 и в него са включени 13 компании от различни европейски държави. България е представена от „Г4С Секюрити Сълушънс" ЕООД. Проектът е концентриран върху повлияване на ситуациите, в които престъплението се случва, през перспективата на жертвата, изследвайки какво индивидите могат да направят, за да смекчат или избегнат градската престъпност.

Проучването е извършено от ICAP Bulgaria, експерт в областта на пазарните и социални проучвания.