Добре дошли...

Документ
ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

ОТВОРИhttps://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2137180492
НАРЕДБА № 8121з-610 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ЛИЦАТА УДОСТОВЕРЯВАТ, ЧЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

ОТВОРИhttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137185027
НАРЕДБА № 8121з-611 ОТ 11 ЮНИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОХРАНА ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 2 И 3

ОТВОРИhttps://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2137185032
НАРЕДБА № 8121з-444 ОТ 3 МАЙ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КОНТРОЛА ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА СИГУРНОСТТА НА БАНКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ОТВОРИhttps://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2136820140
АНАЛИЗ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО

(ОБОЩЕНА ПРАКТИКА НА КЗЛД СЛЕД 25.05.2018 Г ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ СТР. 42-44)

ОТВОРИhttps://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1338
НАРЕДБА № 8121з-1225 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ВИДОВЕТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, ЧИИТО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ РАЗРАБОТВАТ И ПРИЛАГАТ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕЗИ МЕРКИ И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ

ОТВОРИhttps://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137177455
ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

ОТВОРИhttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135696097
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВОРИhttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135494582
ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

ОТВОРИhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/-13092863

Нашите партньори