Добре дошли...

Сдружение с нестопанска цел „Българска камара за охрана и сигурност“ (наричано по-долу за краткост БКОС) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

І. Информация за администратора
Наименование: Сдружение с нестопанска цел „Българска камара за охрана и сигурност“
ЕИК: 175239944
Адрес за кореспонденция: гр. София, жк. Лагера, ул. "Балканджи Йово" № 31-33
Телефон: +359 888 83 90 37
E-mail: bkos@abv.bg
Уебсайт: www.bkos.org

II. Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни
1. БКОС не обработва лични данни на потребителите на сайта на сдружението, тъй като не се изисква регистрация. Сайтът не използва бисквитки.
2. БКОС събира и обработва лични данни само от желаещите членуват в сдружението физически и юридически лица на следните основания:

 • Изрично получено съгласие от кандидатите за членове на сдружението;
 • Изпълнение на нормативни изисквания във връзка с вписване на обстоятелства, подлежащи на вписване в Софийски градски съд и регистър Булстат.

IIІ. Цели за събиране, обработване и съхраняване на лични данни
БКОС събира и обработва личните данни, които физическите и юридическите лица предоставят при кандидатстването си за членство в сдружението, за следните цели:

 • комуникация с членовете и обмен на информация, свързана с дейността на браншовата организация и частната охранителна дейност;
 • изпращане на документи по поща или куриер;
 • регистриране в Софийски градски съд и регистър Булстат на промени във вписани обстоятелства;
 • публикуване списък на членовете на сдружението в сайта.

ІV. Принципи при обработката на лични данни

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработването;
 • Свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед на постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

V. Видове лични данни, които се обработват във връзка с членството в БКОС

 • Имена и контактни данни – адрес, имейл, телефон;
 • ЕГН на физическото лице или представляващия юридическото лице;
 • Месторабота – само за физически лица.

VI. Срок на съхранение на лични данни
БКОС съхранява лични данни за период до една година след прекратяване на членството на физическото или юридическо лице в сдружението.

VІІ. Права на субектите на лични данни

 • Информация относно обработваните лични данни и достъп до събраните лични данни;
 • Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни;
 • Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни в случаите, когато те се обработват на основание дадено съгласие;
 • Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
 • Ограничаване на обработването на личните данни от страна на БКОС, при наличие на законови основания за това;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на личните данни, при наличие на законови основания за това;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта са били нарушени.

Всеки субект на лични данни може да упражни правата си лично или чрез пълномощник като подаде писмено заявление до Председателя на БКОС по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

VІІІ. Трети лица, на които се предоставят лични данни

 • БКОС може предостави лични данни на трети лица само в следните случаи:
  - На държавен орган при наличие на законово изискване;
  - На пощенски или куриерски оператори – за доставка на документи.
 • БКОС не извършва трансфер на лични данни към трети държави.

ІХ. Компетентен надзорен орган
Всеки субект на лични данни има право да се обърне към Комисията за защита на личните данни в случай на нарушаване на негови права съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 9153518
Уебсайт: www.cpdp.bg

Нашите партньори