Добре дошли...

БКОС подпомага и насърчава развитието на охранителния бизнес в България, чрез следните основни дейности:

Разработва и представя на отговорните държавни органи предложения, становища, позиции, анализи в интерес на развитието на частните услуги за сигурност;
Участва в разработването и изменението на нормативните актове, регулиращи частната охранителна дейност;
Поддържа редовно членство в Българска Стопанска Камара, която осигурява национална представителност на БКОС като работодателска браншова организация;
Партнира с държавни органи и сродни организации за дефиниране и решаване на проблемите, и развитие на перспективите пред охранителния бизнес;
Участва с представители, експерти и становища в работата на консултативни съвети, комисии и работни групи към държавни и общински органи;
Подпомага дейността на членовете си чрез предоставяне на пазарна, нормативна, техническа и друга полезна информация и делови контакти, консултации, помощ при внедряване на нови нормативни изисквания, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;
Подпомага повишаване на професионалното равнище на заетите в сферата на частните услуги за сигурност, за създаване на здравословни и безопасни условия на труд;
Участва чрез БСК в колективното трудово договаряне и в тристранното сътрудничество;
БКОС участва в национални и международни проекти и програми;

Нашите партньори