Добре дошли...

В БКОС получавате и обменяте полезна информация, нормативни новости за бранша, добри практики, професионална експертиза и консултации в атмосфера на уважение, равнопоставеност и подкрепа.

Насреща сме да ви консултираме, ако имате допълнителни въпроси
Николета Атанасова, Председател на УС

Членовете на БКОС са висококвалифицирани професионалисти с дългогодишен опит в частната и обществената индустрия за сигурност, които при необходимост си оказват съдействие в критични ситуации, партнират си по различни проекти и обменят практически опит.

БКОС предоставя гъвкави условия за членство в сдружението - без излишна административна тежест, приемлив членски внос от 30 лв на месец, възможност за присъствени, неприсъствени и хибридни заседания, доброволен характер на степента на ангажираност в организацията.

В БКОС всички членове имат равно право на участие в дейността на организацията с мнения, предложения, инициативи, активности и др. , Важните решения за сдружението и охранителния бранш се взимат от всички членове на организацията, което гарантира прозрачност, равнопоставеност и уважение.

      Извлечение от Устава на БКОС
Х. Членство
Чл. 35. (1) Членове на сдружението могат да бъдат юридически или дееспособни физически лица.
(2) Членството в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат лицата по ал. 1, които са съгласни с устава му.
(3) Членовете на сдружението запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.
(4) Членствените правоотношения възникват при:
1. приемане;
2. сливане;
3. вливане.

Приемане на нови членове
Чл. 36. (1) Нови членове на сдружението се приемат въз основа на писмена молба, в която се заявява съгласие с настоящия устав.
(2) Кандидатите - юридически лица, представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.
(3) По молбата се произнася с решение управителният съвет на първото заседание след постъпването й.
(4) Решението на управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.
(5) Отмяна на отказ на управителния съвет може да се иска от общото събрание на сдружението по реда на чл. 21 от устава.

Нашите партньори