За информация на Възложителите на охранителни услуги експерти от БКОС изготвиха финансов анализ на разходите за един невъоръжен охранител, работещ на нощен пост и 24 часа в почивни и празнични дни.

За информация на Възложителите на охранителни услуги експерти от БКОС изготвиха финансов анализ на разходите за един невъоръжен охранител, работещ на нощен пост и 24 часа в почивни и празнични дни. При всички договори за охрана, свързани с човешкия фактор, следва да се отчита, че съгласно ЗЧОД, персоналът трябва да бъде назначен на трудов договор с произтичащите от това задължения на фирмата-изпълнител, която стриктно да спазва трудовото и данъчно - осигурително законодателство.

Предпоставките за изготвянето на анализа са сериозните притеснения, че при участие на фирмите в обявени процедури за възлагане на обществени поръчки за охрана и след запознаване с обявленията на Възложителя и документацията за участие, най-масов е критерият - "най- ниска цена", което е един от най- големите проблеми в бизнеса при обществени поръчки за охрана. Българска камара за охрана и сигурност публикува анализи на пазарните разходи за услугата с цел по-добра информираност на Възложителите и несъздаване на предпоставки за сива икономика.